SANITANA

TAPS

Bullo Design - FLOW - Sanitana - 2007
FLOW
series
2007
TAG
series
2007
Bullo Design - TAG - Sanitana - 2007
Bullo Design - STILL - Sanitana - 2008
STILL
series
2008
SILK
series
2009
Bullo Design - SILK - Sanitana - 2009
Bullo Design - BLOC - Sanitana - 2009
Bullo Design - ART - Sanitana - 2012
BLOC
series
2009
ART
series
2012
Bullo Design - ACQUA - Sanitana - 2011
EDGE
shower column
2010
ACQUA
shower column
2011
Bullo Design - EDGE - Sanitana - 2010
Bullo Design - BEAT - Sanitana - 2011
SLIM
shower column
2012
BEAT
shower column
2011
Bullo Design - SLIM - Sanitana - 2012
Bullo Design - MOON - Sanitana - 2012
Bullo Design - MOON - Sanitana - 2012
MOON
series
2016