SANITANA

SHOWER ENCLOSURES & BATHTUBS

aman02.jpg
AMAN
bathtub
2020
material: acrylic
aman01.jpg
zaha01.jpg
ZAHA
bathtub
2020
material: solid surface
zaha02.jpg
Bullo Design - LUX - Sanitana - 2016
LUX
shower enclosure
2016
material: solid surface, glass
OPEN
shower enclosure
2011
material: solid surface, glass
Bullo Design - OPEN - Sanitana - 2011
Bullo Design - AREA - Sanitana - 2008
AREA
bathtub
2008
material: acrylic
Bullo Design - STONE - Sanitana - 2009
STONE
bathtub
2009
material: acrylic
Bullo Design - TREVO - Sanitana - 2008
TREVO
bathtub
2008
material: acrylic